FANDOM


Nạp đạn viên là người đảm nhận vai trò nạp các loại đầu đạn vào khóa nòng của pháo chính xe tăng. Một số xe tăng như Maus hay KV-2 có thể có nhiều hơn 1 nạp đạn viên (do trọng lượng đạn và sự phức tạp của kết cấu đạn).

All items (7)